1 دقیقه خواندن
30 Mar
30Mar

نام:رامین حسین پناهی

 محل تولد:دهگلان 

تاریخ بازداشت:سوم تیرماه 

1396 محل نگهداری:زندانی رجایی شهر کرج 

اتهام:عضویت درحزب کومله 

تاریخ اعدام: 17شهریور1397