1 دقیقه خواندن
15 Mar
15Mar

نام : چنگیز قدم خیری 

محل تولد :کامیاران 

اتهام :محاربه از طریق عضویت در حزب کومه له 

محکومیت:40سال حبس 

زندان:مسجد سلیمان 

قاضی پرونده:بابایی 

تاریخ بازداشت:خردادماه 1390 

وضعیت :روز 27 آبان ماه 1399 از زندان مسجد سلیمان به مکان نامعلومی منتقل شد