1 دقیقه خواندن
15 Mar
15Mar

زندانی سنی مذهب 

نام:عبدالله شریعتی 

محل تولد:سنندج 

اتهام:محاربه 

محکومیت:10سال

زندان:رجایی شهر

 تاریخ بازداشت: 21تیرماه 

1390 قاضی پرونده:مقیسه